Bill of Rights (Danish)

User avatar
Anna
Posts: 3724
Joined: 12 Jun 2011, 20:17
Location: Uppsala, Sweden
Contact:

Bill of Rights (Danish)

Postby Anna » 31 Oct 2013, 18:56

Stiftelsen for et Ligeværdigt Liv – Menneskerettighedserklæring
http://livetsrejsehjem.wordpress.com/20 ... rklaering/

Stiftelsen for et Ligeværdigt Liv er blevet etableret af et globalt fællesskab bestående af folk fra mange forskellige kulturer rundt om på jorden. Stiftelsen for et Ligeværdigt Liv blev skabt for at frembringe bevidsthed og forståelse for, at alt liv er ligeværdigt med alle andre aspekter af livet. Dette bygger på den kendsgerning, at alle levende væsener har en iboende ret til liv og at dette er ligeværdigt for ethvert levende væsen, alle som ligeværdige til hinanden uden illusioner om adskillelse og hierarki, eller forringet af overlejringer af menneskeskabte systemer og mentale konstruktioner. Alle levende væseners samhørighed er den samme livskraft som hver enkelt har, holder og bevarer. Alle levende væsener har en iboende ret til et liv der er funderet på de grundlæggende principper, anført her som grundlaget for et Ligeværdigt liv anerkendt som livsgrundlaget for alle væsener og hermed erklæret som en Menneskerettighedserklæring for et ligeværdigt liv, der for alle er iboende og som ingen bliver udelukket fra at deltage i. Grundlaget for denne Menneskerettighedserklæring er praktisk anvendelse, hvorved ethvert væsen er garanteret at kunne leve et værdigt liv i praksis, således at overlevelse og bæredygtighed er garanteret som noget alle væsener har og deler hvorigennem et tilfredsstillende og værdigt liv er ligeligt tilgængeligt for alle og enhver.

Stiftelsen for et Ligeværdigt Liv anerkender retten til et Ligeværdigt Liv som den første medfødte og ukrænkelige ret ethvert menneske har ved at være udrustet med Livets Åndedræt og det erklæres hermed at Retten til et Ligeværdigt Liv skal inkludere alle levende Mænd, Kvinder og Børn.

1. En Ligeværdig Økonomisk Ret der sikrer at alle finansielle behov er dækkede og at ressourcer er til rådighed for at sikre at det grundlæggende krav på et sundt og tilfredsstillende liv kan realiseres og virkeliggøres.

2. En Ligeværdig Ret til Sundhed der giver adgang til alt det der er nødvendigt for at opbygge stærke fysiske kroppe og som sikrer vitalitet og velvære samt mental klarhed, følelsesmæssig balance og fysisk stabilitet.

3. En Ligeværdigt Ret til Sikkerhed for ethvert Barn, så at et liv uden frygt, usikkerhed og traumer er sikret, et liv hvor forældrenes opdragelse er afstemt med friheden til at udtrykke sig og leve i et miljø af kreativitet og glæde, så ethvert barn vokser ind i hans eller hendes fulde potentiale som et unikt udtryk af Livet Selv.

4. En ligeværdig Ret til Bolig der sikrer ethvert væsen og enhver familie et stabilt miljø at høre hjemme i hvor de kan leve et bæredygtigt liv og hvor deres liv bliver støttet og taget vare på indenfor rammerne af de fællesskaber, der tilgodeser og støtter et liv i værdighed og integritet.

5. En Ligeværdig Ret til Uddannelse der understøtter ethvert individ i hans eller hendes udøvelse af og opfyldelse af udmærkelse og potentiale og som støtter intellektuel udvikling og praktisk anvendelse heraf for at bidrage med deres liv på en måde der er relevant for til at skabe en bæredygtig Jord, der forbedrer livet for alle.

6. En Ligeværdig Ret til Land der placerer alle levende væsener på den jord, de vælger at kalde deres hjem, hvor deres levende kroppe kan gå på jorden og hvorfra deres liv næres og opretholdes på en måde der giver både sikkerhed og næring, som omfavner dyre-og planteriget i interaktiv koncert, der bliver harmonisk med den livskraft som alle væsener deler ligeværdigt, alle som én.

7. En Ligeværdig Ret til Fri Foreningsdannelse der tilvejebringer et socialt og økonomisk miljø der er dynamisk, interaktivt og fri for begrænsninger, hvorigennem nye ideer, koncepter, teknologier og hvor produktivitet der højner og avancerer det der er bedst for alle, kan udspringe ud fra forståelsen af at en sådan foreningsdannelse ikke begrænser den første fundamentale Medmenneskelige Ret – nemlig Retten til et Ligeværdigt Liv for alle og de Rettigheder der herigennem strømmer.

8. En ligeværdig Ret til Forskning, Teknologi og andre videnskabelige former for bestræbelser og praktiske udtryksformer der frit tilvejebringes først og fremmest for at genoprette og afbalancere det fysiske miljø og jordens økosystemer, luften, floderne og havene, der bringer jorden tilbage til en dynamisk ligevægt hvorfra et blomstrende globalt fællesskab skal opstå, et fællesskab der er fremadrettet og integreret i det der er bedst for alt liv for alle jordens skabninger og som sikrer de absolut bedste levebetingelser og standarder for hele menneskeheden og for livet i sin helhed.

9. En ligeværdig Ret til Adgang til naturlige, finansielle, videnskabelige og intellektuelle ressourcer, således at alle har en fri og ubegrænset adgang til livets fundamentale byggesten af liv og bæredygtighed, sammen med en fri og ubegrænset adgang til hvad end der er nødvendigt for at forfølge optimale karrierer der avancerer fællesskabet på jorden til nye højder af liv og som ophøjer teknologier, opfindelser og nyskabelser.

10. En Ligeværdig Ret til Fred, Overflod og Velstand, fri fra trusler om vold og ødelæggelse, hvor livet opretholdes som den højeste værdi og hvor hvert eneste valg, hver en handling, hver gerning og hver tanke dirigeres af hver eneste levende skabning imod det der er bedst for alle, således at alle kan leve som en helhed integreret med det større hele som Alt Liv i harmoni med vor eksistens som Livet selv, i og som en bæredygtig balance med kernen af alt liv på Jorden

11. En Ligeværdig Ret til Selv-Styring uden udefrakommende former for kontrol af kunstige regeringsmagter der forhindrer og og kontrollerer samfundets livsgrundlag og hver eneste del deref. En sådan ret til selv-styring skal være integreret med de større sociale og konstitutive former der opretholder integriteten af fællesskabet som helhed, således at en sand form for styring hvorigennem hvert eneste individ bliver støttet og forsvaret i hans eller hendes ret til et ligeværdigt liv af hele den sociale og politiske struktur, hvor alle menneskerettigheder og social integritet bliver forsvaret og aldrig bliver begrænset eller underkendt.

12. En Ligeværdig Ret til Mental Frihed og Moralsk Integritet der støtter alle I at leve et liv der er uforstyrret af psykologiske eller følelsesmæssige former for manipulation – et liv der kan udtrykkes frit uden undertrykkelse og frygt for repressalier, et liv der frit fra frygten om at mangle og blive begrænset.

13. En Ligeværdig Ret til Økonomisk Integritet med et paritetisk system der er bygget ud fra den forudsætning, at én enhed af værdi er lig med én måleenhed – derigennem sikrende at intet menneske, organisation eller institution kan manipulere med de økonomiske og finansielle systemer for deres eget forgodtbefindende og selvforherligelse på bekostning af det der er bedst for alle, således at et integreret, balanceret og ligeværdigt system støtter og øger handel, erhverv, pengecirkulation og værdibevarelse funderet i et globalt økonomisk system der har til formål at tjene livet i sin helhed.

14. En Ligeværdig Ret til Spirituel Ligevægt således at alle trosretninger der støtter ligeværd for alt Liv bliver betragtet og opretholdt som ét og ligeværdigt med livet selv, hvor ånd forstås som inspirationen af det åndedræt som enhver skabning på jorden trækker ind og ud og som Livet selv som helhed og et udeleligt princip delt af alle i og som det der er bedst for alle, hvor det ikke på nogen måder formindsker den første grundlæggende menneskelige Ret til et Ligeværdigt Liv for Alle.

15. En Ligeværdig Ret til Liv er funderet på princippet om at Alle Levende Skabninger er udstyret med umistelige Rettigheder til selvbestemmelse og til den fundamentale sikkerhed af en grundlæggende livskvalitet. Sådanne sikkerheder vil blive opfyldt af at have adgang til få grundlæggende behov dækket så som næring og føde, tøj, tag over hovedet, adgang til viden og uddannelse, uddannelse i at udvikle deres evner til at støtte og opretholde deres liv og deres familier, at være integreret i deres sociale, økonomiske, familiære, samfundsmæssige, kulturelle, nationale og globale forhold således at alle kan, en som alle, stå sammen om at manifestere et Ligeværdigt Liv for Alle som den mest fundamentale Rettighed.

16. Den Ligeværdige Ret for fremtidige generationer til at modtage en jordklode fri for forurening, sygdom, sult, vold og ødelæggelse således at livet bliver opretholdt og kan trives I al evighed bade nu og for altid.

Skrevet af Ken Cousens.

Oversat af Anna Brix Thomsen fra Engelsk.

Se original her.Return to “Equal Life Foundation”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron